Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-601 przy ul. Tęczowej 13, tel. +48 881 667 808.
 2. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  1. W celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy bądź wykonania umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów i świadczenia usług – na żądanie klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
  3. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  4. Jeśli wyrazisz zainteresowanie przesyłaniem Ci naszego neswlettera, wyrazisz chęć skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy: „Zapytaj o więcej/Zapraszamy na kawę”, Twoje dane będą także przetwarzane w celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług, a także w celu kontaktu z nami i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”).
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,
 4. Odbiorcy danych:
  Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) Nasi upoważnieni pracownicy.
  b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
  c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  d) Dostawy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5) Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6) Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

 • W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. a i b (w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,
 • W przypadku przetwarzania danych w celu, o których mowa w punkcie 2 lit. d (w celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z tych naszych usług,
 • W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. c (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą̨, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 1. Twoje prawa:
  W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać́ poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią̨ nam weryfikację Twojej tożsamości. W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu kontakt@milestonedw.plJeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Żadne decyzje wywołujące skutki prawne względem Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające nie będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.