1. Co zmienia się w JPK_V7 od 1 lipca 2021?

W związku z wejściem w życiem od 1 lipca 2021 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179) opublikowano wersję enova365 o numerze 2104.3.8 zawierającą zmiany usprawniające pracę w zakresie ewidencjonowania i oznaczania dokumentów, pod kątem poprawnego ujęcia w pliku JPK_V7. Pierwsze rozliczenie na JPK_V7 zgodnie z nowymi wytycznymi ma być składane za lipiec 2021 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r. Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia od 1 lipca 2021 r. dokumenty ewidencjonowane w enova365 na zakładce “Dodatkowe-VAT” (Ewidencja dokumentów/Dokumenty):

 • nie powinny mieć oznaczenia “MPP” (oznaczenie zostało całkowicie zniesione),
 • nie powinny mieć oznaczenia “SW” (oznaczenie zostało całkowicie zniesione),
 • powinny mieć oznaczenie “EE” w przypadku dokumentów dotyczących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych,
 • oznaczone typem “RO” oraz “WEW” nie powinny posiadać oznaczeń grup towarowych “GTU”,
 • oznaczone typem “RO” nie powinny posiadać oznaczeń procedur sprzedaży VAT,

Dodatkowo rozporządzenie wprowadza zmiany w opisach wybranych grup towarowych. Z tego względu konieczne jest zweryfikowanie przypisania Grup towarowych VAT na kartotekach towarów (zakładka Dodatkowe na kartotece towaru).

Rozporządzenie reguluje również zasady dotyczące wykazywania w JPK_V7 tzw. faktur uproszczonych. Faktury takie mogą być wykazywane w ewidencji zbiorczo.

W wersji 2104.3.8 wprowadzono blokadę zniesionych procedur: „MPP” oraz „SW”, a także mechanizm weryfikujący, czy w generowanym pliku JPK_V7 znajdują się dokumenty z nieaktualnymi już oznaczeniami procedur VAT – pokazuje się odpowiednia informacja w logu Generowanie pliku JPK

W przypadku znalezienia takich dokumentów użytkownik może usunąć je ręcznie lub hurtowo dostępną w systemie czynnością: „Edytuj oznaczenia VAT…”. Dodatkowo zaktualizowano opisy dla grup towarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korekty okresów wcześniejszych – stosowanie uchylonych procedur możliwe po wcześniejszym odblokowaniu

Zablokowane procedury MPP oraz SW nie wyliczają się dla dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji oraz nie podpowiadają w czynnościach dotyczących procedur VAT. Blokada jest także obsłużona w mechanizmach i czynnościach powiązanych:

 • podczas kopiowania dokumentu (Ewidencja dokumentów/Dokumenty/Czynności – Kopiuj dokument), kopiują się jedynie aktywne procedury, zablokowane są pomijane,
 • czynność Anuluj VAT (dokument w ewidencji dokumentów/Czynności/Anuluj VAT), która jest wykorzystywana do korygowania dokumentów, na nowo tworzony dokument przenosi także zablokowane procedury,
 • standardowe mechanizmu importu (Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT) oraz Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) a także dodatek Importy księgowe dostosowano w ten sposób, że w przypadku gdy w importowanym pliku znajdują się zablokowane procedury VAT, dokument jest importowany bez ustawiania procedur a odpowiednia informacja wyświetlana jest w logu.

W związku z powyższym – jeżeli zachodzi konieczność użycia tych procedur w okresach wcześniejszych to należy takie procedury najpierw odblokować w konfiguracji

 

2. Jak zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na opodatkowanie według skali podatkowej (zmiana od 1.07.2022)?

W związku z nowelizacją ustawy o PIT podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu i które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają możliwość zmiany formy opodatkowania od 1 lipca 2022 na opodatkowanie według skali. Decyzja o zmianie formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie roku wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz obowiązkiem złożenia dwóch zeznań rocznych, tj. PIT-28 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36 za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Dla użytkowników programu enova365 jest możliwość takiej zmiany na dwa sposoby.

I sposób.

Istnieje możliwość prowadzenia dwóch form opodatkowania w jednej bazie poprzez utworzenie dwóch okresów obrachunkowych w roku kalendarzowym:

 • 1.01.2022 – 30.06.2022 z typem ewidencji: Ewidencja Ryczałtowa,
 • 1.07.2022 – 31.12.2022 z typem ewidencji: Księga Podatkowa.

Przy poniższych ustawieniach konfiguracyjnych księgowa uzyska dostęp do danych z obu form opodatkowania bez konieczności większych zmian i nakładów pracy.

 1. W bazie, na której do tej pory jest prowadzona ewidencja ryczałtowa wchodzimy w Narzędzia/Opcje/KPiR/Okresy obrachunkowe oraz na obecnym okresie obrachunkowym zmieniamy datę końca okresu na 30.06.2022 poprzez czynność Zmień okres, zapisujemy wprowadzoną zmianę.
 2. Następnie przechodzimy na zakładkę Ogólne i zmieniamy Typ ewidencji podatkowej na księgę podatkową i zapisujemy zmianę.
 3. Przechodzimy na zakładkę Okresy obrachunkowe i dodajemy nowy okres obrachunkowy z zakresem dat 1.07.2022..31.12.2022.
 4. Dla baz z modułem kadrowo-płacowym należy zmienić formę opodatkowania na kartotece właściciela. Dlatego przechodzimy na kartotekę właściciela/właścicieli i poprzez czynność Aktualizuj z datą 1.07.2022 przechodzimy na zakładkę Właściciel i zmieniamy formę opodatkowania na Zasady ogólne – podatek według skali.

II sposób.

Możliwa jest zmiana opodatkowania poprzez prowadzenie dwóch baz – jedna dotychczasowa, w której okres obrachunkowy na ryczałcie kończy się 30.06.2022 i druga baza, gdzie okres na księdze podatkowej zaczyna się od 1.07.2022. Ten sposób jest bardziej czasochłonny, ponieważ po utworzeniu nowej bazy należy skonfigurować i przenieść podstawowe dane z bazy poprzedniej (kontrahenci, definicje dokumentów itp.), a następnie przygotować okres obrachunkowy o typie Księga podatkowa z zakresem 1.07.2022 – 31.12.2022.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zmianie formy opodatkowania w enova365

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS i Ministerstwa Zdrowia zmiana formy opodatkowania w trakcie roku oznacza również zmianę zasad rozliczania składki zdrowotnej. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów (form opodatkowania) odrębnie. W skali składka na ubezpieczenie zdrowotne jest liczona od dochodu za dany okres rozliczeniowy. Przy zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę nie przenosimy przychodów z ryczałtu, a przychody i koszty w skali od 1 lipca liczone są jak od początku roku. Z tego wynika, iż od dnia 1 lipca 2022 ubezpieczony będzie rozliczał składkę zdrowotną zgodnie z przepisami przewidzianymi dla tej formy. Podstawą obliczenia składki zdrowotnej (w związku z nieosiąganiem dochodu w miesiącu poprzednim w tej formie) będzie kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu (art. 81 ust. 2d).

 

3. Jak połączyć kontrahentów?

Aby połączyć kartoteki kontrahentów należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne udostępnić czynności z tym związane poprzez zaznaczenie parametru – Udostępnij czynności związane z blokowaniem i łączeniem kartotek kontrahentów.

Następnie na liście Kontrahenci i urzędy należy zaznaczyć kontrahentów, którzy mają być połączeni i wybrać Czynności > Łączenie kontrahentów. Pojawi się formatka, na której należy wskazać definicje dokumentu rozliczającego oraz kontrahenta nadrzędnego.

Po zatwierdzeniu przez Zapisz i zamknij pojawi się dokument.

Dokument łączenia kontrahentów powstaje tylko w przypadku, gdy na kontrahencie podrzędnym znajdują się rozrachunki nierozliczone. Dokumentowi automatycznie zostaje nadany stan wprowadzony. Jest on widoczny na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty.

Księgowanie

Gdy łączeni kontrahenci są równocześnie dla firmy odbiorcą i dostawcą należy w schemacie zdefiniować pozycje księgujące zobowiązanie i należność, a w polu konto wybrać: Wg zapisu rozliczającego. Wówczas podczas predekretacji powstaną zapisy z uzupełnionymi kontami dla kontrahenta podrzędnego (dane pobierane z zaksięgowanego dokumentu źródłowego) oraz bez kont dla kontrahenta nadrzędnego (brak dokumentów skąd program może pobrać dane) i w tym przypadku należy je uzupełnić ręcznie.

 

4. Jak wprowadzić BO dla rozliczeń VAT?

Bilans otwarcia VAT należy wprowadzić w sytuacji, gdy istnieją faktury z poprzednich okresów, które nie zostały jeszcze rozliczone w podatku VAT. Aby takie kwoty były uwzględniane w deklaracji VAT-7 należy wprowadzić odpowiednio BO:

 1. BO VAT należny – Powinien być wprowadzany dokumentem sprzedaży. Na dokumencie należy wprowadzać odpowiednio powstanie obowiązku na dany miesiąc w którym ma wystąpić rozliczenie wybierając metodę wg dowolnej daty. Z dokumentu należny wykasować płatność i nadać mu stan Wprowadzony. Dla przejrzystości najlepiej umieścić je w oddzielnej definicji. Zaksięgowanie BO na kontach jest zupełnie niezależne od rozliczeń w podatku VAT, księgowania BO można wykonać z poziomu wprowadzonego dokumentu lub z poziomu dokumentu BOE.
 2. BO VAT naliczony – Kwotę podatku naliczonego do przeniesienia z poprzedniej deklaracji wpisuje się w konfiguracji. Narzędzia / Opcje / Ewidencja VAT / Deklaracja VAT-7…/ Bilans Otwarcia VAT-7 (9,10,11..) / Sprzedaż podatek naliczony. Kwota ta zostanie uwzględniona w pierwszej naliczonej deklaracji VAT-7!
Kwoty rozliczone VAT w poprzednich okresów z nierozliczonych dokumentów a korekta złych długów.

Aby możliwa była korekta VAT z tytułu złych długów rozrachunki BO wynikające z dokumentów rozliczonych w VAT w poprzednich okresach należy wprowadzić dokumentem sprzedaż/zakup. W tym celu najlepiej utworzyć nową odrębną definicję. Dzięki temu wydzielimy tego typu dokumenty i będzie można dla nich zdefiniować odrębny schemat BO. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie historycznego zapisu. Na dokumencie o określonej definicji należy wprowadzić pierwotne daty, prócz daty ewidencji, którą traktujemy jako datę BO i uzupełniamy ją z dniem BO.W dalszej części uzupełniamy zakładkę VAT ujmując historyczne rozliczenie VAT. Następnym etapem jest predekretowanie takiego dokumentu. Można zrobić to ręcznie, bądź stworzyć schemat dla nowo utworzonej definicji. Ważne aby dekret był stworzony jako Nowy BO.

Dzięki tak wprowadzonym bilansom otwarcia dla rozrachunków, możliwe jest automatyczne generowanie korekt złych długów za pomocą dokumentu Rozliczenie kasowe VAT RKVE.