REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ MILESTONE DOM WDROŻENIOWY SP. Z O.O.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm) Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez spółkę Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http://milestonedw.pl/ warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Milestone Dom Wdrożeniowy  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-022, ul. Komandorska 12, KRS 0000520459, NIP: 8992755130, wysokość kapitału zakładowego 105 000,00 zł.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej http://milestonedw.pl/. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie http://milestonedw.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej tutaj proszę wstawić link do strony, na której będzie zamieszczony regulamin, będącej częścią Serwisu.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Milestone Dom Wdrożeniowy lub Usługodawca – rozumie się przez to Milestone Dom Wdrożeniowy  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-022, ul. Komandorska 12, KRS 0000520459, NIP: 8992755130, wysokość kapitału zakładowego 105 000,00 zł, świadczącą Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: http://milestonedw.pl/, za pośrednictwem którego spółka Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 5. Świadczenie usług droga elektroniczną – oznacza wykonywanie usługi przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o., które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie odbiorcy, na odległość, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług i wizerunku Milestone Dom Wdrożeniowy, dostępną w Serwisie Usługodawcy z wyłączaniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. Informacje handlowe dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

III. RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Milestone Dom Wdrożeniowy za pomocą Serwisu świadczy następujące usługi:
 1. udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące oferowanych przez Milestone Dom Wdrożeniowy produktów i usług,
 2. udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości skorzystania z usługi Newsletter e-mail,
 3. udostępnia Usługobiorcy branżowe artykuły w formie bloga,
 4. umożliwia kontakt z Usługodawcą za pomocą formularzy kontaktowych.
 1. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Użytkownik korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:
 1. posiadać podłączenie do Internetu,
 2. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:
 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 1. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 2. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługobiorca może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze Usługobiorca zobowiązany jest do podania  Usługodawcy swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usługi.
 2. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do umieszczonych w Serwisie formularzy będą przetwarzane przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. 2017.1907 ze zm.).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. zawierają zakładki zawarte w Serwisie: Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności.
 4. Podanie adresu e-mail Użytkownika w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. Jeżeli Usługobiorca korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Milestone Dom Wdrożeniowy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. W takim przypadku Milestone Dom Wdrożeniowy zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Serwisu.
 1. ZAWARCIE, ZAKRES I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu, pobrania, utrwalania i drukowania bezpłatnie każdemu Użytkownikowi przeglądającemu treści zamieszczone w Serwisie.
 2. Dokonanie przez Usługobiorcę zgłoszenia uczestnictwa w usłudze świadczonej przez Milestone Dom Wdrożeniowy następuje przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu. Milestone Dom Wdrożeniowy zastrzega sobie skuteczność dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze od spełnienia przez Usługobiorcę dodatkowych warunków określonych w Serwisie.
 3. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część zawartej przez Milestone Dom Wdrożeniowy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Milestone Dom Wdrożeniowy ma obowiązek udostępnić Regulamin tak, aby każdy Usługobiorca mógł zapoznać się z jego treścią. Milestone Dom Wdrożeniowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Uruchomienie usługi lub rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych przez Milestone Dom Wdrożeniowy za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Milestone Dom Wdrożeniowy za pośrednictwem Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.
 5. Informację elektroniczną, promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu. Podanie adresu elektronicznego jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Newsletter e-mail”.
 6. Usługa „Newsletter e-mail” – jest to dostarczanie widomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką strony internetowej Usługodawcy oraz prowadzoną przez nią działalnością handlową mogących zawierać informację promocyjną lub handlową. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 7. Usługa udostępnia Usługobiorcy branżowych artykułów w formie bloga – jest to usługa polegająca na publikacji na stronie internetowej w sekcji blog specjalistycznych artykułów i wiadomości z danej dziedziny.
 8. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania „Newsletter e-mail” poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej wiadomością „Newsletter e-mail”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.
 9. Usługa kontaktu z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy – jest to możliwość bezpośredniego kontaktu poprzez wysłanie zapytania do Usługodawcy przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Milestone Dom Wdrożeniowy zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawianą informacją handlową. Milestone Dom Wdrożeniowy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Milestone Dom Wdrożeniowy nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. 
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

  1. Usługobiorca przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Milestone Dom Wdrożeniowy za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu, a w trakcie zawierania i realizacji umowy Usługobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z jego warunkami.
  2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: 
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
   2. naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
   3. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 2. Reklamacja może być złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@milestonedw.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. Milestone Dom Wdrożeniowy dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 5 poniżej.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter e-mail”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca z łatwością mógł się dowiedzieć o treści zmienionego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej http://milestonedw.pl/ i nie wypowiedział umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: kontakt@milestonedw.pl w ciągu 14 dni od powiadomienia Usługodawcy o wprowadzonych zmianach Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował. Gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a regulacjami zawartymi w umowach zawieranych za przez Milestone Dom Wdrożeniowy lub za pośrednictwem Milestone Dom Wdrożeniowy z Usługobiorcą pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tych umów.
 2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.