Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w webinarze „Analizy HR w Qlik Sense” w związku z udziałem w wybranym webinarium organizowanym przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o., przy udziale BPX S.A. pn. “Analizy HR w Qlik Sense” w terminie 23.05.2023 przyjmuję do wiadomości poniższą treść i zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest organizator webinaru „Nowoczesna cyfryzacja przedsiębiorstwa” Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o., ul Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, NIP: 8992755130 (dalej jako „Organizator”).
  2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Milestone Dom Wdrożeniowy danych osobowych można kierować do Administratora Danych Osobowych na adres email: kontakt@milestonedw.pl, lub na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
  3. Dane osobowe uczestników przekazane Administratorowi w związku z udziałem w webinarze, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako „RODO”), tj. do celu wykonania umowy nieodpłatnego uczestnictwa w wybranym webinarium; a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników oraz zabezpieczeniem danych na wypadek ewentualnych roszczeń.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Organizatorów, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków związanych z organizacją webinaru muszą posiadać do nich dostęp.
  5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron wynikających z tej umowy.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w webinarze.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu.