RODO – webinary

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w webinarze „Nowoczesna cyfryzacja przedsiębiorstwa” w związku z udziałem w wybranym webinarium organizowanym przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. pn. “Nowoczesna cyfryzacja przedsiębiorstwa” w terminie 15.12.2021 akceptuję treść i zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Współadministratorami danych osobowych są organizatorzy webinaru „Nowoczesna cyfryzacja przedsiębiorstwa” Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o., ul Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, NIP: 8992755130 oraz Impel Business Solutions Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, NIP: 8992311290 (dalej jako „Organizatorzy”).
 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Milestone Dom Wdrożeniowy danych osobowych można kierować do Administratora Danych Osobowych na adres email: kontakt@milestonedw.pl, lub na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe uczestników przekazane Współadministratorom w związku z udziałem w webinarze, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako „RODO”), tj. do celu wykonania umowy nieodpłatnego uczestnictwa w wybranym webinarium; a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników oraz zabezpieczeniem danych na wypadek ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Organizatorów, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków związanych z organizacją webinaru muszą posiadać do nich dostęp.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron wynikających z tej umowy.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w webinarze.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu.
 11. Wyrażając zgodę zostałem poinformowany, iż mam prawo do:
  – żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych
  – żądania ich sprostowania
  – żądania usunięci lub ograniczenia przetwarzania
  – żądania przeniesienia danych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego