Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w webinarze „Q&A kadrowo-płacowe [enova365]” w związku z udziałem w wybranym webinarium organizowanym przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o., pn. “Q&A kadrowo-płacowe [enova365]” w terminie 19.10.2023 przyjmuję do wiadomości poniższą treść i zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator webinaru „Nowoczesna cyfryzacja przedsiębiorstwa” Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o., ul Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, NIP: 8992755130 (dalej jako „Organizator”).
 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Milestone Dom Wdrożeniowy danych osobowych można kierować do Administratora Danych Osobowych na adres email: kontakt@milestonedw.pl, lub na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe uczestników przekazane Administratorowi w związku z udziałem w webinarze, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako „RODO”), tj. do celu wykonania umowy nieodpłatnego uczestnictwa w wybranym webinarium; a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników, zabezpieczeniem danych na wypadek ewentualnych roszczeń oraz .
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie i wykonanie usługi udostępnienia webinaru organizowanej/współorganizowanej przez Milestone Dom Wdrożeniowy sp. z o.o., wykonanie związanych z tym obowiązków prawnych, wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, marketing bezpośredni własnych usług, tworzenie zestawień, analiz i statystyk, obsługa reklamacji i zgłoszeń, czy wsparcie technicznego.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, które w ramach wykonywania obowiązków związanych z organizacją webinaru muszą posiadać do nich dostęp, spółkom powiązanym z Administratorem, w szczególności spółce BPX S.A (KRS: 0000274149). Dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Administratora (w tym firmom świadczącym usługi hostingowe), bądź firmom telekomunikacyjnym. Dane osobowe mogą być przekazane innym partnerom Administratora (np. firmom kurierskim, marketingowym, kancelariom prawnym obsługującym Administratora).
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron wynikających z tej umowy. W przypadku podmiotów, których nie łączy z Administratorem umowa, a podstawą przetwarzania danych jest wyłącznie niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody (wycofać zgodę można w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 7. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich, w szczególności spółce powiązanej BPX Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przed ewentualnym przekazaniem danych osobowych podmiotom z państw trzecich, w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych, Administrator zastosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO, bądź inne właściwe środki bezpieczeństwa.
 8. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w webinarze.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu.